İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

Gençlik Projeleri Destek Programı 2016-II Özel Çağrısı

Gençlik Projeleri Destek Programı 2016-II Özel Çağrısı
  • 23.11.2016
  • 2.681 kez okundu

T.C.Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Doğu Anadolu Projesi (DAP) ve Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamındaki illerde yaşayan gençlerimiz için daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sağlamak, gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak amaçları doğrultusunda Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje teklif çağrısına (2016 – I Özel Çağrı – DAP ve GAP) çıkılmıştır

Özel Program, DAP kapsamındaki Ağrı, Ardahan, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Muş, Sivas, Tunceli ve Van illeri ile GAP kapsamındaki Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak illerini kapsamaktadır.

Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve diğer hususlar Program Kılavuzu’nda yer almaktadır. Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce söz konusu Kılavuzun dikkatle incelenmesi önerilmektedir.

Proje başvuruları 01 Aralık 2016 – 16 Aralık 2016 tarihleri arasında Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi https://gpdp.gsb.gov.tr/ üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru yapabilmek için öncelikle sisteme kayıt olunması gerekmektedir. Belirtilen adreste yer alan Videolar bölümünde, sisteme nasıl kayıt olunacağı ve başvurunun nasıl yapılacağına dair detaylar yer almaktadır.

Elektronik ortamda yapılan başvuru tamamlandıktan sonra anılan sistem üzerinden Proje Başvuru Formu ve eklerinin çıktısı alınarak ve gerekli imzalar tamamlanarak oluşturulan proje teklif dosyasının, Gençlik ve Spor Bakanlığı  Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Genel  Evrak Kat: B1, Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No: 13 06090 Altındağ/ANKARA adresine en geç 16 Aralık 2016 mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde elden ya da posta yoluyla iletilmesi gerekmektedir.

Proje tekliflerinde projenin Bakanlık genel evrak kayıtlarına giriş tarihi esas alınacak ve posta iletiminde meydana gelen gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecektir.

PROGRAMIN AMACI

Program ile gençlerin evrensel ve insanî değerlere sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı, çevreye saygılı, bilgi ve özgüven sahibi, etkin, girişimci, toplumsal aidiyet duygusu yüksek, toplumsal hayata aktif katılan, temel hak ve hürriyetlerini etkin bir biçimde kullanan ve uluslararası alanda akranlarıyla rekabet edebilecek seviyede bireyler olarak kendi potansiyellerini tam anlamıyla gerçekleştirebilecekleri imkân ve zemini oluşturmak amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN HEDEFLERİ

Bilindiği üzere, DAP ve GAP projelerinin temel amaçları; uygulandıkları bölgelerin kalkınmasını hızlandırmak, yatırımların gerçekleştirilmesi için plan, altyapı, ruhsat, konut, sanayi, maden, tarım, enerji, ulaştırma ve diğer hizmetleri yapmak veya yaptırmak, yöre halkının eğitim düzeyini yükseltmek için gerekli tedbiri almak ve bölgenin sosyo-ekonomik gelişimi hızlandıracak, özel sektörün bölgede gelişmesini sağlayacak ve uygun yatırım iklimini oluşturacak politika ve uygulamaları ortaya koymaktır.

Kalkınmanın en önemli unsurunun beşeri unsur olduğu bilinciyle, DAP ve GAP kapsamındaki illere yönelik olarak artan bir ivmeyle devam eden yatırım ve teşvik çalışmalarının tamamlayıcı unsuru olarak gençlere yapılacak yatırımın, bu kapsamdaki illerde yaşayan gençlerimizin özelde kapsamdaki illerin genelde ülkemizin geleceğine vereceği katkıyı artıracağı muhakkaktır.

Özel Programla, Türkiye’nin nüfus yapısı analiz edildiğinde, doğurganlık oranının, genç nüfus oranının ve ortalama hane halkı büyüklüğünün görece yüksek, ortanca yaş düzeyinin ise görece düşük olduğu kapsamdaki illerde yaşayan gençlerimizin çeşitli faktörler dolayısıyla zaman zaman karşılaştıkları dezavantajlı durumun pozitif ayrımcı bir yaklaşımla asgariye indirilmesi ve avantaja dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

5 HEDEF KİTLE

Programın hedef kitlesini gençler oluşturmaktadır. Saha çalışmalarında, öncelikle aşağıda sayılan genç gruplarının hedef alınması beklenmektedir.

– Ortaokulda ve lisede okuyan gençler (ilde/bölgede risk altındaki okullar belirlenmeli ardından hedef kitlenin seçimine geçilmelidir),

– Engelli gençler,

– Bağımlı (tütün, alkol, uyuşturucu madde, teknoloji vd. bağımlısı) gençler,

– İç göçün öznesi olan gençler,

– Şehrin gelir ve eğitim seviyesi düşük, dışarıdan göç alan bölgelerinde yaşayan gençler,

– Şehrin kırsal bölgelerinde yaşayan gençler,

– Sokakta yaşayan ya da çalışan gençler,

– Sanayi bölgelerinde çalışan gençler,

– Tutuklu veya hükümlü gençler,

– Denetimli Serbestlik kapsamındaki gençler,

– Anne ve/veya babasını kaybetmiş ya da aile bütünlüğü bozulmuş gençler,

– Ülkemizde yerleşik bulunan sığınmacı gençler.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Programın öncelikleri şunlardır:

-Ekonomik, coğafi ve kütüel farklıılar ya da fiziksel ve/veya zihinsel engelleri nedeniyle dezavantajlıdurumda olan gençerin hayatlarıı kolaylaşııması durumlarıı iyileşirilmesi ve sosyal hayata katıılarıı artııması

-Gençerin kişsel gelişmlerine destek verilmesi,

-Gençerin bağılıı konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçendirilmesi, madde ve teknoloji bağılıığıile müadeleye katkısağanması

-Gençerin sosyal yapıı organik bir parçsıhaline getirilmesi ve sosyal yaşmı dışıa itilmişgençerin sosyal uyumunun desteklenmesi,

-Gençlerin demokratik yaşama katılımının ve aktif yurttaşlık bilincinin teşvik edilmesi,

Kütüel ve ekonomik farklııları, gençerin iletişminde ve bir araya gelmelerindeki engelleyici etkisinin ortadan kaldııması kütüel farklııları birleşirici bir vasıa olarak kullanıması,

-Kamu ile sivil toplum kuruluşarıarasıda işirliğ zeminlerinin genişetilmesi,

-Sivil toplum kuruluşarıı kurumsal kapasitelerinin artııması

 

Program kapsamında desteklenecek projelerin azami uygulama süresi 12 aydır.

Kimler Proje Teklifinde Bulunabilir?

Gençlik Merkezi ve Kitap Kafe Projeleri için sivil toplum kuruluşları proje yürütücüsü olarak proje teklifinde bulunabilir.

Mobil Gençlik Merkezi Projeleri için ise, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir Gençlik Merkezi ile işbirliği protokolü imzalamış sivil toplum kuruluşları proje teklifinde bulunabileceklerdir.

Her bir yürütücü bu çağrı başlığında Programa en fazla iki proje teklifi sunabilecektir. Aynı yürütücü tarafından ikiden fazla proje sunulması halinde evrak kayıt sırasına bakılarak, Bakanlığa sunulan ilk iki proje geçerli proje teklifi olarak kabul edilecek, diğer proje teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

2016-I ÖZEL ÇAĞRI KILAVUZ

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
AGESDER Film Kulübü
ESC gönüllülerimiz tarafından düzenlenen film kulübümüz yaz döneminde tekrar başlamıştır.AGESDER binasında yapılacak olan kulübümüze kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Oluşturulacak WhatsApp grubunda...
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübü
AGESDER Dünya Edebiyatı Kitap Kulübünde Eylül  ayında Azerbaycanlı gönüllümüz Sevinj ile George Orwell’in 1984 kitabını okuyacağız. Formu lütfen en geç...
Temmuz Ayı Gönüllülerimiz Projelerini Tamamladırlar.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük faaliyeti için Temmuz ayında Portekiz’e gönderdiğimiz dört gönüllümüz projelerini tamamlayarak ülkemize döndüler. Portekiz’de gönüllü...
Çevrimiçi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı (Yaz Dönemi)
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından Çevrimiçi  İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Başvuru yapacakların 17-30 yaş arasında olması ...
ESC Gönüllülerimiz Faaliyetlerine Başladılar
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Niğde’ye gelen Azerbaycan’dan Sevinj ve Rusya’dan Anastasiia derneğimizde gönüllülük faaliyetlerine başladılar. Gönüllülerimizin yapacakları faaliyetlere katılabilmek...
Yaz Dönemi Konuşma Kulüpleri Başvuruları Başladı
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan gönüllülerimiz tarafından İngilizce  ve Rusça  konuşma kulüpleri açılacaktır. Yüz yüze Konuşma Kulüplerimiz  için başvuru yapacakların...
Kseniia ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamında (ESC) Rusya’dan gelen gönüllümüz Kseniia Projesini tamamladı. 01.11.2023-31.07.2023 tarihleri arasında 9 ay derneğimizde gönüllülük yapan Kseniia...
Derya Avusturya’da ESC Projesini Tamamladı.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında gönüllülük yapmak üzere Avusturya’ya giden Derya projesini tamamlayarak Türkiye’ye döndü. 05.11.2022–21.07.2023 tarihleri arasında Evangelisches Diakoniewerk...
Temmuz Ayı Gönüllülerimizle Varış Öncesi Eğitim Toplantılarını Yaptık
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemiz ile Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz ile varış öncesi toplantıları gruplar halinde...
Avrupa Dayanışma Programı Temmuz Ayı Gönüllerimiz Belli Oldu.
Avrupa Dayanışma Programı Kapsamındaki (ESC) 2021-1-TR01-ESC51-VTJ-000036960 nolu projemizden Temmuz 2023 ayında Portekiz’e göndereceğimiz gönüllerimiz belirlendi. Yapılan 910 başvuru komisyonumuz tarafından...
DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen DiscoverEU Programı (Avrupa’yı Keşfet) İkinci Koordinasyon Toplantısı 19-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Ankara’da yapıldı. Türkiye’den...
Gönüllümüz Danae Projesini Tamamladı
Avrupa Dayanışma Programı kapsamında kapsamında Derneğimizde 2 ay çalışan Belçikalı gönüllümüz Danae Projesini tamamladı. Danae’ye Youthpass Belgesini ve Sertifikasını Yönetim...
AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Yapıldı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı  kapsamında derneğimiz tarafından doğa yürüyüşü yapıldı. AGESDER ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Derneğimizin Spor...
AGESDER  ile Hiking-1 (Doğa Yürüyüşü) Başvuru Formu
AGESDER ile Hiking faaliyetleri kapsamında özellikle Niğde ve yakın bölgelerinde doğa yürüyüşleri yapılması planlanmıştır.   Hiking Faaliyetlerimiz AGESDER Spor Koordinatörü Buse KUTLU organizasyonunda...
Bahar Dönemi Konuşma Kulüpleri
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında Derneğimizde bulunan Rus Gönüllümüz Ksyusha tarafından İngilizce,  Belçika’lı gönüllümüz Danae tarafından Fransızca konuşma kulüpleri ve derneğimiz...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish