İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

Mülteciler ve Sığınma İsteyen Kişiler İle Bunların Aile Fertlerinin İstihdam Piyasasına Entegrasyonu Teklif Çağrısı

Mülteciler ve Sığınma İsteyen Kişiler İle Bunların Aile Fertlerinin İstihdam Piyasasına Entegrasyonu Teklif Çağrısı
 • 23.03.2017
 • 1.973 kez okundu

Son başvuru tarihi 30 Mart 2017

Teklif Çağrısının Amacı

Bu teklif çağrısı, üçüncü ülke vatandaşlarının ilgili hedef gruplarının istihdam piyasasına hızlı entegrasyonunu sağlayan ve kolaylaştıran yenilikçi politikalar ile mekanizmaları test eden ve uygulayan yenilikçi uluslararası projeleri fonlamayı amaçlamaktadır. Teklifler bir başka ülkede daha önce uygulanmış başarılı yenilikçi girişimlerin kopyasını içerebilir.

Yalnızca üçüncü ülke vatandaşlarının özellikle aşağıda belirtilen hedef gruplarına yönelik başvurular değerlendirmeye alınacaktır:

 • Sığınmacılar
 • Mülteciler ve onların aileleri

Göçmen kadınların istihdam piyasasına entegrasyonunu hedefleyen özel tedbirler tercih sebebi olacaktır.

Kolaylık olması açısından bu çağrıda “mülteciler” olarak adlandırılan gruplar tüm uluslararası koruma faydalanıcılarını kapsamaktadır (Cenevre Konvansiyonu mültecileri veya ikincil koruma faydalanıcıları).

Başvurularda göçmen kadınların özel ihtiyaçlarına cevap veren bütünleşik bir yaklaşım gözetilmeli ve toplumsal cinsiyet boyutunun varlığı dikkate alınmalıdır.

Teklif Çağrısının Ana Hedefleri

 • İstihdam piyasasına hızlı entegrasyonu sağlamak için yenilikçi ve etkili mekanizmaların geliştirilmesi ve test edilmesini teşvik etmek
 • Hedef grupların istihdam piyasasına entegrasyonuna imkan tanıyan sürdürülebilir çok seviyeli ortaklıklar geliştirmek
 • Kadınların karşılaştığı zorluklara güçlü biçimde vurgu yaparak halihazırda işlemekte olan, hedef grupların hızlı ve başarılı bir biçimde istihdam piyasasına entegrasyonu konusunda AB Üye Devletleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımını korumak

Muhtemel Faaliyet Alanları

Projelerin, proje süresi boyunca istihdam piyasasına etkin bir entegrasyon gerçekleştirmesi beklenmektedir. Tekliflerde aşağıdaki özelliklerin taşıması beklenmektedir:

 • Teklif çağrısının ana hedeflerine ulaşmada araç olabilme,
 • İlgili ülkenin iş piyasası ihtiyaçlarını dikkate alma,
 • Hedef grupları bu ihtiyaçlarla eşleştirme,
 • Hedef grupların hızlı entegrasyonunun farklı boyutlarını kapsayabilme,
 • Uzun vadeli bir vizyon sunabilme,
 • Göçmen topluluklar arasında cinsiyet temelli basmakalıplar, ayrımcılık ve eşitsizlik uygulamalarına karşı mücadele edebilme, iş uygulamalarında toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetebilme,
 • Hibe dönemi boyunca sürdürülebilir olma,
 • Büyük aktörlerin ilgili faaliyet alanlarındaki kapasitesini geliştirme;
 • Diğer ev sahibi ülkeler/gruplar tarafından için örnek teşkil edebilecek mekanizmalara sahip olma

Proje kapsamında yürütülmesi öngörülebilecek faaliyet örnekleri şunlardır:

 • Aşağıdaki alanlar dahil olmak üzere kapsamlı entegrasyon mekanizmalarının tasarımı ve uygulaması:
  • Yurttaşlık kursları, kültürler arası iletişim becerileri
  • İstihdam piyasası düzenlemeleri, mevcut sosyal yardımlar vb. hakkında bilgilendirme
  • Hedef gruplara yönelik desteğin sağlanması amacıyla projede yer alan öğretmenler ve diğer kişilere yönelik özel eğitimler
  • Akşam kursları dahil olmak üzere dil kursları
  • Dil ve mesleki becerileri birleştiren kurslar
  • Eğitimli uzmanlar tarafından sunulan özel/bireysel destekler
  • İşyerinde rehberlik dahil olmak üzere rehberlik programları
  • Geçmiş eğitimler ve iş deneyimlerini saptamaya yönelik uygulamalar
  • Yurtdışında kazanılmış yeterliliklerin tanınması ve onaylanmasına yönelik etkili ve şeffaf uygulamalar
  • Ayrımcılık uygulamalarının izlenmesi ve konu hakkında farkındalık yaratılması
  • Eğitim programlarına katılımın sağlanması amacıyla, esnek saat uygulamaları ve diğer düzenlemeler dahil olmak üzere çocuk bakımı ve diğer bakım hizmetlerine erişim
  • Dijital uygulamalar, bilişim araçları
  • Özellikle kadınlara yönelik olmak üzere ayrımcılık ve şiddet olaylarında desteğe erişim
 • Aşağıdaki alanlarda sürdürülebilir çok seviyeli ortaklıkların geliştirilmesi
  • Farklı aktörler arasında eşgüdüm mekanizmaları
  • Aktörler arasında entegrasyon stratejilerinin geliştirilmesi
  • Bilgi alışverişi
 • Aşağıdaki alanlar dahil olmak üzere AB Üye Devletleri arasında bilgi ve deneyim paylaşımının korunması:
  • Anketler
  • Veri toplama
  • Rehberler ve pratik araçların geliştirilmesi

Başvuruda Yer Alması Zorunlu Faaliyetler

 • Sonuç ve çıktı göstergelerinin tanımlandığı, net ve tam olarak geliştirilmiş bir metodoloji dahil olmak üzere faaliyetlere yönelik kapsamlı bir izleme ve değerlendirme planı,
 • AB Komisyonu tarafından Brüksel’de organize edilecek olan iki etkinliğe katılım (en fazla iki gece, iki kişi),
 • Konsorsiyumun tüm üyelerinin yer aldığı en az bir defa düzenlenecek bir eşgüdüm toplantısı,
 • Proje faaliyetlerinin AB düzeyinde teşviki amacıyla, bir adet yaygınlaştırma etkinliğinin de dahil olduğu bir yaygınlaştırma planı

Uyarı

Bu teklif çağrısı altındaki her türlü bir eylem Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nde yer alan haklara ve ilkelere saygı göstermeli ve bu çerçevede uygulanmalıdır. Başvurular, projenin bireysel haklar ve özgürlükler üzerindeki etkilerine dikkat etmelidir. Buna ek olarak, bu teklif çağrısı kapsamındaki her türlü eylem tüm ilgili etik ilkeler ile etik konusunda uygulanabilir tüm ulusal ve uluslararası kanunlara ve AB kanunlarına riayet etmelidir.

Bütçe

Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 14.200.000 Avro’dur. AB Komisyonu teklif çağrısı kapsamında takriben 5 ila 7 teklife fon sağlamayı öngörmektedir. Avrupa Komisyonu, kullanılabilir fonların tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar.

Başvurular için Son Tarih

Başvuruların sunulması için son tarih 30 Mart 2017’dir.

Proje faaliyetlerinin, projenin kabul edilmesinin ardından imzalanacak hibe anlaşmasının ardından başlatılması gerekmektedir. Teklif çağrısının yayınlanmasından projenin başlamasına kadar geçecek sürede aşağıdaki tabloda öngörülen seyir izlenecektir.

Teklife dair aşamalar Tarih

1) Başvurular için son tarih 30 Mart 2017

2) 1 ve 2 no’lu değerlendirme aşamaları Nisan-Haziran 2017

3) Başvuru sahiplerinin 1 ve 2 no’lu aşamalar konusunda bilgilendirilmesi Temmuz 2017

4) 3,4 ve 5 no’lu değerlendirme aşamaları Haziran-Eylül 2017

5) Başvuru sahiplerinin nihai bilgilendirilmesi Ekim 2017

6) Hibe anlaşmasının imzalanması Kasım 2017

7) Faaliyetlerin başlaması Aşağıdaki açıklamaya bakınız.

Faaliyetlerin başlama tarihi; ya tarafların hibe anlaşmasını imzaladığı tarihten sonraki ilk gün, ya tarafların anlaşmayı imzaladığı tarihi takip eden ayın ilk günü ya da tarafların üzerinde anlaştıkları bir başka tarih olacaktır.

Eş-finansman ve Uygulama Süresi

Bu teklif çağrısı kapsamında maliyetler eş finansman yöntemiyle karşılanacak olup hibe tutarı toplam uygun proje maliyetinin %80’inden fazlasını oluşturamaz. Başvuru sahipleri kalan tutara ilişkin eş-finansmanı, kendi kaynakları veya AB bütçesi dışındaki diğer kaynaklardan karşılamalıdır.

Hibe Anlaşması imzalanmadan önce başvuru sahiplerinin proje için harcadıkları tutarlar AB tarafından finanse edilmeyecektir.

Projelerin uygulama süresi

24 ila 36 ay arasında olmalıdır.

Başvuru Dili

Başvuru dili İngilizcedir.

Uygunluk Kriterleri

Başvuru Sahibinin Uygunluğu:

 • Aşağıdaki ülkelerden birinde kayıtlı tüzel kişiler başvuru sahibi ve eş başvuru sahibi olabilir:
  • Avrupa Birliği Üye Devletleri
  • EEA (Avrupa Ekonomik Alanı) Anlaşması kapsamında İzlanda ve Norveç
  • Arnavutluk, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye
 • Esas başvuru sahibi bir kamu tüzel kişi olmalıdır (ulusal, bölgesel, yerel otoriteler veya kamu istihdam hizmetleri).
 • Eş başvuru sahibi, kamu kurumları, yukarıdaki ülkelerde kayıtlı ofisi bulunan özel hukuk tüzel kişileri (sivil toplum kuruluşları vb.) ve uluslararası kuruluşların ülke ofisleri olmalıdır.
 • Başvurunun, en az biri AB üye ülkelerinden ve ilke olarak en az biri aday ülkelerden olmak üzere en az 4 kuruluşlu (1 başvuru sahibi + 3 eş başvuru sahibi) bir konsorsiyum tarafından yapılması gerekmektedir.

Uygun Faaliyetler:

Faaliyetler tamamıyla EaSI Programına katılan ülkelerde gerçekleştirilmelidir. Proje yönetimi ve faaliyetlerin koordinasyonu ana faaliyet alanı olarak addedilmiş olup taşeron sözleşmesinin konusu olamaz.

Uygun Olmayan Faaliyetler:

Lobicilik faaliyetler, taşınmaz mal ve/veya araç alımı ve inşaat faaliyetleri uygun olmayan faaliyetlerdir. Uygunluk kriterlerine aykırı durumlar projenin reddedilmesine yol açacaktır.

Seçim Kriterleri

Başvuru sahibi (esas veya eş başvuru sahibi) fon talep edilen faaliyeti tamamlayacak mali ve idari kapasiteye sahip olmalıdır. Yalnızca gerekli mali ve idari kapasiteye sahip kuruluşlar hibe faydalanıcısı olabilir.

İhale Kriterleri

Başvurular aşağıdaki altı unsur dikkate alınarak değerlendirilecektir:

1. Projenin, teklif çağrısının amaç ve önceliklerine uygunluğu

2. Konsorsiyumda yer alacak aday ülkeler dahil olmak üzere projenin genel tasarımı

3. Metodoloji, faaliyetler ve beklenen proje çıktıları

4. Etki ve çıktı değerlendirme yönteminin uygunluğu

5. Projenin sürdürülebilirliği

6. Projenin uygun maliyetli olması

Değerlendirme Aşamaları

1. Uygunluk kriteri değerlendirmesi

2. Konsept notun değerlendirmesi

3. Seçim kriterleri değerlendirmesi

4. Projenin ve iş planının değerlendirilmesi

5. Birleştirilmiş değerlendirme (2 ve 4 no’lu değerlendirmelerden alınan puanların toplamı)

Nasıl Başvurulabilir?

Başvuruların hem elektronik ortamda hem de orijinal bir nüshasının posta yoluyla/elden Avrupa Komisyonu’na sunulması için son tarih 30 Mart 2017’dir.

Başvuru Formuna Nereden Ulaşılabilir?

Başvuru sahipleri, başvuru formunu güvenli bir SWIM uygulamasının olduğu internet sitesinde elektronik olarak doldurabileceklerdir:

https://webgate.ec.europa.eu/swim/external/displayWelcome.do?lang=en

Başvuru Nereye Gönderilecek?

Başvuru sahiplerinin formu doldurduktan sonra hem elektronik hem de matbu olarak ibraz etmeleri gerekmektedir.

 • Elektronik İbraz: Başvuruyu onaylamak için “gönder” tuşuna basın. Başvurunun bu adımı geri alınamaz ve son başvuru tarihinden önce yerine getirilmiş olması gerekmektedir.
 • Matbu İbraz: Ekleriyle birlikte usulüne uygun olarak doldurulmuş başvuru ve bilgilerin doğruluğunu kanıtlayan bütün belgeler aşağıdaki adrese son başvuru  tarihinden önce gönderilmelidir (gönderilme tarihi yerine Komisyon’a ulaşma tarihi dikkate alınacaktır):

a) Posta yoluyla teslim adresi:

European Commission

Call for proposals VP/2016/015

DG EMPL.C1 – Social Investment Strategy

DAV 1 Courrier Central

B-1049 Bruxelles – BELGIUM

 

b) Elden teslim adresi:

European Commission

Service central de réception du courrier

Call for proposals VP/2016/015

DG EMPL.C1 – Social Investment Strategy

Avenue du Bourget, 1

B-1140 Evere – BELGIUM

Detaylı bilgi için tıklayınız.

EaSI Programı altında yayımlanan çağrılara Avrupa Komisyonu internet sayfasından da ulaşılabilmektedir.

Sitemiz/Sayfamız yukarıdaki etkinlik/haber içeriğinden sorumlu değildir . Lütfen faaliyet/duyuru sahibinin resmi sayfalarını incelemeyi unutmayınız.

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
Doğu Anadolu (Muş) Bölge Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 13-14-15...
Mayıs Ayı Gönüllülerimiz Portekize Gönderdik.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında kısa dönem olarak gönüllülük faaliyetlerine katılacak olan beş gönüllümüzü 3 Mayıs 2022 tarihinde Portekiz’e gönderdik....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Başvuru Formu
DOĞU ANADOLU (MUŞ) BÖLGE ÇALIŞTAYI: 13-14-15 MAYIS 2022 Başvuru Formu İlan Tarihi : 18 Nisan 2022 Pazartesi – Saat: 10.00Son...
Rektörümüze Ziyaret
Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AGESDER) olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret ederek faaliyetlerimiz...
Rusça Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online B1 ve B2 seviyesinde Rusça Konuşma Kulübü...
İspanyolca Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online A1 ve A2 seviyesinde İspanyolca Konuşma Kulübü...
İngilizce (3.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online İngilizce Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Fransızca (2.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online Fransızca Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Europass CV Hazırlama Eğitimi Başvuru Formu
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan HARMANŞAH ile Belçikalı gönüllümüz Jeanne ve Rus gönüllümüz Anna tarafından Europass CV Hazırlama Eğitimi verilecektir....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Programı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin IV....
Üye ve Gönüllülerimiz İle Buluştuk
Derneğimizin üye ve gönüllüleri ile bir araya gelerek 2021 yılının değerlendirmesini yapıp 2022 yılı hedeflerimizi görüştük. Yürütmekte olduğumuz projeleri değerlendirip,...
Valimizi Ziyaret Ettik
ESC programı kapsamında Belçika ve Rusya’dan Derneğimize projemiz kapsamında bir yıl çalışmaya gelen gönüllülerimiz ile Niğde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin Karadeniz...
3.Dönem Gönüllümüz Ülkemize Döndü
European Solidarity Corps (ESC) programı ile 3. dönemde Portekiz’e gönderdiğimiz gönüllümüz Yakup projesini tamamlayarak ülkemize döndü. Kendisine bundan sonraki hayatında...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 21-23...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish