İNTERNET SAYFAMIZA HOŞ GELDİNİZ. AVRUPA GENÇLİK EĞİTİM VE SPOR DERNEĞİ - AGESDER -

Jean Monnet Burs Programı Başvuruları

Jean Monnet Burs Programı Başvuruları
  • 15.03.2016
  • 2.384 kez okundu

2016-2017 AKADEMİK YILI JEAN MONNET BURS PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi ve Saati: 4 Nisan 2016, 17:00

Programın Amacı
Jean Monnet Burs Programı, Türkiye Cumhuriyeti’nin AB’ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış personel sayısının artırılmasını ve müktesebatın etkin bir biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasiteyi oluşturma çabalarını desteklemeyi amaçlamaktadır. Dolayısıyla Program, diğer lisansüstü eğitim burslarından farklı olarak sadece söz konusu amaç doğrultusunda gerçekleştirilecek akademik çalışmaları desteklemektedir.
Bursiyerlerin, akademik çalışmalarının bitiminde Türkiye’ye dönerek ilgili alanlarda çalışmaları beklenmektedir; ancak sözleşmeden kaynaklanan herhangi bir Türkiye’ye dönüş ya da zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Programın Desteklediği Çalışma Alanları
Jean Monnet Burs Programı, AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kurum/kuruluşta lisansüstü veya araştırma programları çerçevesinde yapılacak akademik çalışmaları desteklemektedir. Jean Monnet Bursları, ülkemizin AB’ye uyum süreci ve AB müktesebatı ile doğrudan ilgili konularda gerçekleştirilecek akademik çalışmalara tahsis edilmektedir.
Bu nedenle, diğer lisansüstü burs programlarından farklı olarak sadece aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara burs verilecektedir:
• Malların Serbest Dolaşımı
• İşçilerin Serbest Dolaşımı
• İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
• Sermayenin Serbest Dolaşımı
• Kamu Alımları
• Şirketler Hukuku
• Fikri Mülkiyet Hukuku
• Rekabet Politikası
• Mali Hizmetler
• Bilgi Toplumu ve Medya
• Tarım ve Kırsal Kalkınma
• Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
• Balıkçılık
• Taşımacılık Politikası
• Enerji
• Vergilendirme
• Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
• İstatistik
• Sosyal Politika ve İstihdam
• İşletmeler ve Sanayi Politikası
• Trans-Avrupa Şebekeleri
• Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
• Yargı ve Temel Haklar
• Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
• Bilim ve Araştırma (Lütfen Sayfa 5’teki Önemli Not-1’e bakınız)
• Eğitim ve Kültür(Lütfen Sayfa 5’teki Önemli Not-1’e bakınız)
• Çevre
• Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
• Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
• Mali Kontrol
• Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Başvuru Yapılabilecek Yabancı Diller
Jean Monnet Burs Programı kapsamında, tüm AB resmi dillerinden başvuru kabul edilmektedir. Başvuru esnasında AB resmi dillerinden birinin veya ikisinin seçilmesi ve o dil/dillere ilişkin yeterlilik belgesi/belgelerinin sunulması gerekmektedir. Başvuru Formunun ilgili bölümünde, aday hangi AB resmi dilinden yazılı sınava gireceğini belirtmek zorundadır. Bu, özellikle iki dil seçen adaylar için çok önemlidir.
Başvuru Formunda, ikinci bir AB resmi dili belirtme zorunluluğu bulunmamaktadır. Sadece belirttikleri dillere ait Bölüm 3: Yabancı Dil Yeterlilik Tablosunda verilen geçerli ve uygun yabancı dil yeterlilik belgelerini sunabilecek adaylar iki farklı AB resmi dilinde başvurabilirler. Ancak aday, Başvuru Formunda iki farklı AB resmi dili belirtir fakat;
• Başvuru Formunda belirttiği AB resmi dillerinden sadece birine ait yabancı dil yeterlilik belgesini sunarsa
veya
• Başvuru Formunda belirttiği AB resmi dillerinden birine ait uygun olmayan ve/veya geçersiz bir yabancı dil yeterlilik belgesi sunarsa
adayın yazılı sınava geçerli ve uygun yabancı dil yeterlilik belgesini sunduğu AB resmi dilinde girmesi gerekmektedir.
Adayın bir veya iki farklı AB resmi dili için KPDS/YDS belgesi ile koşullu başvuru yapması halinde, aday 16 Mayıs 2016, saat 18.00’e (yerel saat) kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne bu dillerden hangisine ait uygun ve geçerli bir yabancı dil yeterlilik belgesi sunarsa yazılı sınava da o AB resmi dilinden girmesi gerekmektedir.
Başvuru sonrasında, seçilen AB resmi dil ya da dillerinde herhangi bir değişiklik yapılması sözkonusu olmayacaktır. Bu bağlamda, son başvuru tarihinden sonra başka bir AB resmi dilini eklemek ve o dile ait yabancı dil yeterlilik belgesini sunmak mümkün değildir.
İki farklı AB resmi dilini belirten adayların, Başvuru Formunun ilgili bölümünde yazılı sınava girecekleri AB resmi dilini açıkça belirtmeleri gerekmektedir. Ancak yerleştirme sürecinde (diğer bir ifadeyle, burs almaya hak kazandıktan sonra) bursiyerler, başvuru sürecinde belirtmiş ve uygun ve geçerli bir dil yeterlilik belgesi sunmuş oldukları AB resmi dillerinden herhangi birinde veya ikisinde öğretim yapan akademik programlara ait kabul mektuplarını sunabilirler.

Akademik Çalışma Yapılabilecek Üniversiteler ve Programlar
Jean Monnet Burs Programı, AB üye ülkelerinde bulunan tüm akredite üniversite ve üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşları kapsamaktadır. Adaylar, akademik çalışma yapmak istedikleri üniversite ve üniversiteye eşdeğer kurum/kuruluşları kendileri belirleyecektir. Bununla birlikte Avrupa Birliği Bakanlığı, burslardan optimum faydanın sağlanabilmesi ve gidilecek akademik programların çalışma alanları (AB müktesebat başlıkları) ile uyumluluğunun gözetilmesi adına program onaylarının verilmesinde nihai karar verme hakkını saklı tutmaktadır.
Burs almaya hak kazanan adaylar açıklanmadan önce başvurulan programların uygunluğu konusunda bilgi veya onay verilememektedir.
Ayrıntılı bilgi için lütfen 2.5. Yerleştirme Süreci bölümüne bakınız.
1.7. Bursiyer Sayısı
2016-2017 akademik yılı için yaklaşık 170 kişinin burstan faydalandırılması planlanmıştır. Bursların %50’si kamu sektörüne, %30’u üniversitelere, %20’si ise özel sektöre tahsis edilecektir.
Yazılı sınavdan geçer not alan (100 üzerinden 60 puan) başarılı adaylara, başarı sıralaması ve kotaların doldurulması esasına dayalı olarak burs verilecektir. Gerekli görüldüğünde Değerlendirme Komitesi tarafından söz konusu sektörlere ayrılan kotalar arasında kaydırma yapılabilir.

Burs Süresi
Bursiyerler en az 3 (üç), en fazla 12 (on iki) ay süreyle AB üyesi ülkelerdeki bir üniversitede veya üniversiteye eş değer bir kuruluşta lisansüstü veya araştırma programlarına katılabileceklerdir. Süresi 12 aydan fazla olan akademik çalışmalar, geri kalan sürenin masrafları bursiyer tarafından karşılansa dahi desteklenmeyecektir.
Bursların, verildiği akademik yıl içinde kullanılması esastır. Kazanılan bursların ertelenmesi ve/veya uzatılması mümkün değildir.
Akademik çalışmaların bitiş tarihi 1 Mart 2018 tarihini geçmemelidir.

Burs Miktarı
Her akademik yıl için burs miktarı ve ödenecek okul ücretlerine ilişkin tavan miktar, Jean Monnet Yönlendirme Komitesi tarafından bursiyerlere gidecekleri ülkede asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak şekilde belirlenmektedir.
Burs miktarının kapsamı şu şekildir:
• Okul ücreti (‘2016-2017 Akademik Yılı Jean Monnet Burs Programı Yazılı Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi’nde belirtilecek tavan ücretine kadar),
• Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.),
• Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).
Jean Monnet Bursu yalnızca bursiyerin masraflarını karşılayacak düzeyde belirlenmiş olup, ailesi ile birlikte gidecek olanlara ek bir ödenek verilmemektedir.
Öğrenimini başarıyla tamamlayamayan veya sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmeyen adaylardan, aldığı bursun tamamını veya bir kısmını iade etmesi istenecektir.
Burs miktarının %90’ı sözleşmeler imzalandıktan sonra, geriye kalan %10’u ise eğitim programı tamamlanıp kapanış işlemleri yapıldıktan sonra ödenmektedir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
Halihazırda;
• Türkiye’deki kamu çalışanları,
• Türkiye’deki özel sektör çalışanları,
• Türkiye’deki üniversitelerin lisans son sınıf ve lisansüstü öğrencileri ile akademik ve idari personeli
Jean Monnet Burs Programına başvurabilir. Seçilme koşullarını haiz olup başvuru esnasında doğum, askerlik ya da benzeri nedenlerle izinde olanlar da burs başvurusunda bulunabilir.

Kamu Sektöründen Kimler Başvurabilir?
• AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar
• En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olanlar (Sayfa 13’teki Önemli Not-3 bölümüne bakınız.),
• Hâlihazırda Türkiye’de kamu sektöründe çalışanlar (Kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar ve yerel yönetimler – belediyeler, il özel idareleri- kalkınma ajansları, kamu kalkınma ve yatırım bankaları, kamu mevduat bankaları vb. kuruluşlarda çalışanlar dahil),
• Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar (Not ortalaması koşulunu sağlayamayan adaylar lütfen sayfa 13’teki Önemli Not-4 bölümüne bakınız),
• Başvuru yaptıkları bir veya iki farklı AB resmi dili için son başvuru tarihi olan 4 Nisan 2016’ya kadar geçerliliği olan ve 3. bölümde belirtilen yeterlilik belgelerinden birine (ilgili dil yeterlilik belgesi için aranan asgari puan koşulunu sağlamak kaydıyla ) sahip olanlar,
• Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar ya da askerlik görevinden muaf olanlar,
• Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar.

Özel Sektörden Kimler Başvurabilir?
• AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar
• En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olanlar (Sayfa 13’teki Önemli Not-3 bölümüne bakınız.),
• Hâlihazırda Türkiye’de özel sektörde çalışanlar (yerleşik yabancı misyonlarda ve sivil toplum kuruluşlarında (STK) vb. çalışanlar da özel sektör kotasından başvurabileceklerdir),
• Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar, (Not ortalaması koşulunu sağlayamayan adaylar lütfen sayfa 13’teki Önemli Not-4 bölümüne bakınız),
• Başvuru yaptıkları bir veya iki farklı AB resmi dili için son başvuru tarihi olan 4 Nisan 2016’ya kadar geçerliliği olan ve 3. bölümde belirtilen yeterlilik belgelerinden birine (ilgili dil yeterlilik belgesi için aranan asgari puan koşulunu sağlamak kaydıyla ) sahip olanlar,
• Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar ya da askerlik görevinden muaf olanlar,
• Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar.

Akademik veya İdari Personel
• AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar
• En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olanlar (Sayfa 13’teki Önemli Not-3 bölümüne bakınız.),
• Hâlihazırda Türkiye’deki üniversitelerde akademik veya idari personel olarak çalışıyor olanlar,
• Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar, (Not ortalaması koşulunu sağlayamayan adaylar lütfen sayfa 13’teki Önemli Not-4 bölümüne bakınız),
• Başvuru yaptıkları bir veya iki farklı AB resmi dili için son başvuru tarihi olan 4 Nisan 2016’ya kadar geçerliliği olan ve 3. bölümde belirtilen yeterlilik belgelerinden birine (ilgili dil yeterlilik belgesi için aranan asgari puan koşulunu sağlamak kaydıyla ) sahip olanlar,
• Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar ya da askerlik görevinden muaf olanlar,
• Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar.

Lisans Düzeyinde Son Sınıf Öğrencileri
• AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar
• Hâlihazırda Türkiye’deki üniversitelerin lisans programlarında son sınıf öğrencisi olanlar (Son sınıf öğrencilerinin burs almaya hak kazanmaları halinde, 2015-2016 akademik yılı içerisinde mezun olmaları şartı aranacaktır. Mezun olamamaları durumunda bursları ertelenmeyecek, iptal edilecektir. Sayfa 13’teki Önemli Not-3 bölümüne bakınız.),
• Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar, (Not ortalaması koşulunu sağlayamayan adaylar lütfen sayfa 13’teki Önemli Not-4 bölümüne bakınız),
• Başvuru yaptıkları bir veya iki farklı AB resmi dili için son başvuru tarihi olan 4 Nisan 2016’ya kadar geçerliliği olan ve 3. bölümde belirtilen yeterlilik belgelerinden birine (ilgili dil yeterlilik belgesi için aranan asgari puan koşulunu sağlamak kaydıyla ) sahip olanlar,
• Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar ya da askerlik görevinden muaf olanlar,

• Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar.

Lisansüstü (Yüksek Lisans veya Doktora) Öğrencileri
• AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olanlar
• En az 4 yıllık lisans derecesine sahip olanlar (Sayfa 13’teki Önemli Not-3 bölümüne bakınız.),
• Hâlihazırda Türkiye’deki üniversitelerde lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencisi olanlar,
• Lisans süresince 4.00 üzerinden en az 2.50, 100 üzerinden en az 65 not ortalamasına sahip olanlar, (Not ortalaması koşulunu sağlayamayan adaylar lütfen sayfa 13’teki Önemli Not-4 bölümüne bakınız),
• Başvuru yaptıkları bir veya iki farklı AB resmi dili için son başvuru tarihi olan 4 Nisan 2016’ya kadar geçerliliği olan ve 3. bölümde belirtilen yeterlilik belgelerinden birine (ilgili dil yeterlilik belgesi için aranan asgari puan koşulunu sağlamak kaydıyla ) sahip olanlar,
• Erkek adaylar için; askerlik görevini tamamlamış veya tecil ettirmiş olanlar ya da askerlik görevinden muaf olanlar,
• Yurtdışında öğrenimini sürdürmeye engel olacak herhangi bir sağlık sorununa sahip olmayanlar.

Kimler Başvuramaz?
• AB üye ülke veya Katılım Öncesi Mali Yardım’dan faydalanan ülke vatandaşı olmayanlar
• Türkiye’deki herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör kuruluşu veya üniversite ile ilişiği bulunmayanlar,
• Daha önce Jean Monnet Bursundan yararlanmış olanlar,
• Herhangi bir AB üyesi ülke veya AB kurumu tarafından finanse edilen başka bir burs kapsamında yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar (Ancak, değişim programları-Erasmus vb. veya kısa dönemli akademik çalışma burslarını kullanmış olanlar Jean Monnet Burs Programına başvuruda bulunabilirler),
• Burs başvurusu döneminde yurtdışında çalışan ya da yurtdışında lisans ya da lisansüstü (yüksek lisans/doktora) programına devam edenler (Ancak, çalıştığı kurumunun yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli -örneğin Dışişleri Bakanlığı’nın yurtdışı teşkilatında çalışan kadrolu personel- burs başvurusu yapabilir. Ayrıca, başvuru koşullarını haiz olup kısa dönemli değişim programı-örneğin Erasmus- kapsamında yurtdışında bulunanlar da başvuru yapabilirler),
• Lisans düzeyinde, Dil Eğitimi Öğretmenliği (Örn: İngilizce Öğretmenliği Bölümü, Fransızca Öğretmenliği Bölümü), Mütercim Tercümanlık ile Dil Bilimi ve Edebiyatı (Örn: Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü)
bölümlerinden mezun olanlar ya da bu bölümlerde son sınıf öğrencisi olanlar (Sayfa 13’teki Önemli Not-3 bölümüne bakınız)
• 2 yıllık ön lisans mezunu olanlar,
• Bölüm 3’te belirtilen yabancı dil yeterlilik belgelerine sahip olmayanlar (ÜDS, referans mektubu, dil eğitim sertifikası, yabancı dilde öğretim yapan üniversitelerin diploması vb. belgeler dil yeterlilik belgesi olarak kabul edilmeyecektir).

Ayrıntılı Bilgi ve belgeler için : http://www.cfcu.gov.tr/tr/article/64415

Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AgesDer) İnternet Sitesini Ziyaret Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz.
AGESDER Niğde'nin Gençlik Derneğidir. AGESDER Eurodesk Temas Noktasıdır. AGESDER Kalite Sertifikası (Quality Label) verilerek Avrupa Dayanışma Programı için Ev Sahibi ve Destekleyici Kurum olarak akredite edilmiştir.
Doğu Anadolu (Muş) Bölge Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 13-14-15...
Mayıs Ayı Gönüllülerimiz Portekize Gönderdik.
Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında kısa dönem olarak gönüllülük faaliyetlerine katılacak olan beş gönüllümüzü 3 Mayıs 2022 tarihinde Portekiz’e gönderdik....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Başvuru Formu
DOĞU ANADOLU (MUŞ) BÖLGE ÇALIŞTAYI: 13-14-15 MAYIS 2022 Başvuru Formu İlan Tarihi : 18 Nisan 2022 Pazartesi – Saat: 10.00Son...
Rektörümüze Ziyaret
Avrupa Gençlik Eğitim ve Spor Derneği (AGESDER) olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr. Hasan Uslu’yu ziyaret ederek faaliyetlerimiz...
Rusça Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online B1 ve B2 seviyesinde Rusça Konuşma Kulübü...
İspanyolca Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Rus Gönüllümüz tarafından 28 Mart 2022 Pazartesi gününden itibaren yüz yüze ve online A1 ve A2 seviyesinde İspanyolca Konuşma Kulübü...
İngilizce (3.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online İngilizce Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Fransızca (2.Dönem) Konuşma Kulübü Başvuruları Başladı
Yüz yüze ve online Fransızca Konuşma Kulübümüz için başvuru yapacak gençlerin 18- 30 yaş arasında olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar ile...
Europass CV Hazırlama Eğitimi Başvuru Formu
Derneğimiz Yönetim Kurulu Başkanı Bilgehan HARMANŞAH ile Belçikalı gönüllümüz Jeanne ve Rus gönüllümüz Anna tarafından Europass CV Hazırlama Eğitimi verilecektir....
Doğu Anadolu-Muş (IV.Bölge) Çalıştayı Programı
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin IV....
Üye ve Gönüllülerimiz İle Buluştuk
Derneğimizin üye ve gönüllüleri ile bir araya gelerek 2021 yılının değerlendirmesini yapıp 2022 yılı hedeflerimizi görüştük. Yürütmekte olduğumuz projeleri değerlendirip,...
Valimizi Ziyaret Ettik
ESC programı kapsamında Belçika ve Rusya’dan Derneğimize projemiz kapsamında bir yıl çalışmaya gelen gönüllülerimiz ile Niğde Valimiz Sayın Yılmaz Şimşek...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Yapıldı.
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin Karadeniz...
3.Dönem Gönüllümüz Ülkemize Döndü
European Solidarity Corps (ESC) programı ile 3. dönemde Portekiz’e gönderdiğimiz gönüllümüz Yakup projesini tamamlayarak ülkemize döndü. Kendisine bundan sonraki hayatında...
Karadeniz-Gümüşhane (III.Bölge) Çalıştayı Katılımcı Listesi
Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilen Erasmus + KA3 – Politika Reformuna Destek Programı kapsamındaki “Sürdürülebilir Kalkınma-Geleceği Sahiplenmek” isimli projemizin 21-23...
ArabicChinese (Simplified)EnglishFrenchGermanGreekItalianLatvianPersianRussianSpanishTurkish